Team Score Card

Team Score Card

Last updated: Tue Jul 08 19:06:01 2014

Date Red Team Blue Team

2014-05-25

Jinsong Ye, Shuo Chen, Yongtao You (1)

James Chen (0)

2014-05-26

Ben Zhang, Kerry Hu (1)

James Dong, Steven Lou (0)

2014-05-26

Yongtao You (1)

Chengjin Huang, Jin Ren, Steve Yang (0)

2014-06-11

Shuo Chen (0)

James Chen (1)

2014-06-15

Yongtao You (0)

Chengjin Huang (1)

2014-06-15

Zutao Huang (1)

Weiming Yang (0)

2014-06-15

Kerry Hu (1)

Steven Lou (0)

2014-06-15

Jason Ouyang (1)

Steven Lou (0)

2014-06-16

Zhutao Huang (0)

Steven Lou (1)

2014-06-16

Jason Ouyang (1)

Steven Lou (0)

2014-06-18

Jason Ouyang (1)

Steven Lou (0)

2014-06-20

Jason Ouyang (1)

Steven Lou (0)

2014-06-27

Shuo Chen, Zutao Huang (1)

James Chen, Weiming Yang (0)

2014-06-29

Shuo Chen, Yongtao You (1)

Steve Yang, Steven Lou (0)

2014-07-05

Dongheng Li (1)

Chengjin Huang, Jin Ren, Jingfu Sun (0)

TOTAL

12

3